Innkalling til årsmøte i Steinkjer Klatreklubb

Tirsdag 13. mars kl 1800

Årsmøtet avholdes på møterom Kunnskapsparken Steinkjer

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar 2012

Sakene kan sendes til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret
v/ Jan Tore Tiltnes