Protokoll årsmøte 2013

Kunnskapspark Nord Trøndelag, 5.mars 2013 kl 1800

Sak 1. Godkjenne stemmebrettigede

Det er 10 stemmeberettigede til stede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Jan Morten Havstein og Ingolf Zeiner Petersen enstemmig valgt.

Sak 4 . Årsberetning

Se vedlegg for årsberetning 2012

Innstilling:

Årsberetningen for 2012 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Jon Åge Forfang: pkt 7 økonomi.

Vedtak:

Årsberetningen for 2012 vedtas med følgende tilføyelser:

Pkt 7 økonomi. Årsresultatet for 2012 viser et overskudd på kr 9706,87

Årsberetningen godkjennes enstemmig.

Sak 5. Regnskap

Se vedlegg for årsregnskap 2012

Regnskapet ble lagt frem av Jan Tore Tiltnes

Innstilling: Regnskapet vedtas

Vedtak:

Regnskap for 2012 er enstemmig vedtatt.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Enkeltmedlemsskap kr 50,-

Familiemedlemsskap kr 100,-

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 7. Vedtekter

Det er laget ny lovnorm for idrettslag. Skal benyttes som klubbens vedtekter og tilpasset versjon fremlagt av Jan Tore Tiltnes.

Innstilling:

Styret foreslår at fremlagte vedtekter vedtas som klubbens vedtekter.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Se vedlegg for vedtekter Steinkjer Klatreklubb 2013

Sak 8. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Ikke på valg: Jon Åge Forfang og Anne-Beth Hallstrøm som ble valgt for 2 år på forrige årsmøte.

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlemmer:

Arne-Einar Steinkjer velges for 2 år

Monica Finvik velges for 2 år

Vedtak: Styremedlemmer enstemmig valgt.

Varamedlem:

Ingolf Zeiner Petersen velges for 1 år

Vedtak: Varamedlem enstemmig valgt.

Styret for 2013 er som følger:

Leder: Jan Tore Tiltnes (til 2014)

Nestleder: Jon Åge Forfang (til 2014)

Styremedlem: Anne-Beth Hallstrøm (til 2014)

Arne-Einar Steinkjer (til 2015)

Monica Finvik (til 2015)

Varamedlem: Ingolf Zeiner Petersen (til 2014)

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Vedtak:

Toni Solbakken Skjervø og Bjørn Øyvind Strand ble enstemmig valgt til revisorer.

Styrets innstilling på valgkomité:

Vedtak:

Jan Morten Havstein ble valgt til leder

Elling Ringdal og Knut Ivar Ramberg som medlemmer i valgkomiteen

Gregorio Pena Gonzalez ble valgt til varamedlem

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.