Protokoll årsmøte 2014

Steinkjer Videregående Skole, 26.mars kl 1800

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

Det er 8 stemmeberettigede til stede

Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Stig Bratli og Solfrid Røliaunet enstemmig valgt.

Sak 4 . Årsberetning

Se vedlegg for årsberetning 2013

Innstilling:

Årsberetningen for 2013 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes enstemmig.

Sak 5. Regnskap

Se vedlegg for årsregnskap 2013

Regnskapet ble lagt frem av Jan Tore Tiltnes

Innstilling: Regnskapet godkjennes

Vedtak:

Regnskap for 2013 er enstemmig godkjent.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Kontingent kr 50,-

Familiekontingent kr 100,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Vedtekter

Det foreligger ikke forslag til endringer av klubbens vedtekter

Sak 8. Valg

Valgkomiteens representant la frem valgkomiteens forslag:

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, velges for 2 år

Jon Åge Forfang

Vedtak:

Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlem: Velges for 2 år

Kristin Bjørke

Vedtak:

Enstemmig valgt

Varamedlem: Velges for 2 år

Ingolf Zeiner Petersen

Vedtak:

Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Velges for 2 år

Toni Solbakken Skjervø , Bjørn-Øyvind Strand

Vedtak:

Enstemmig valgt

Styrets innstilling på valgkomité:

Jan Morten Havstein – leder

Elling Ringdal – medlem

Knut Ivar Ramberg – medlem

Gregorio Pena Gonzales – varamedlem

Vedtak:

Enstemmig valgt

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.