Protokoll årsmøte 2015

Auditoriet i Steinkjerhallen tirsdag 17.mars kl 1800

Sak 1. Godkjenne stemmebrettigede

Det er 7 stemmeberettigede til stede

Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Ingolf Zeiner Petersen og Ingvild Magnesen enstemmig valgt.

Sak 4. Årsberetning

Styreleder gikk igjennom punktene i årsberetning 2014.

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes enstemmig.

Sak 5. Regnskap

Årsregnskap 2014 ble lagt frem av styreleder

Vedtak:

Regnskap for 2014 er enstemmig godkjent.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Kontingent kr 50,-

Familiekontingent kr 100,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Vedtekter

Det foreligger ikke forslag til endringer av klubbens vedtekter

Sak 8. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Jon Åge Forfang og Kristin Bjørke samt varamedlem Ingolf Zeiner Petersen er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer, velges for 2 år

Bjørn-Øyvind Strand

Ingvild Magnesen

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Toni Solbakken Skjervø ble valgt for 2 år i fjor.

Velges for 2 år

Gunn-Kari Jermstad Haugbotn

Vedtak:

Enstemmig valgt

Styrets innstilling på valgkomité:

Jan Morten Havstein – leder

Elling Ringdal – medlem

Knut Ivar Ramberg – medlem

Gregorio Pena Gonzales – varamedlem

Vedtak:

Enstemmig valgt
Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.