Protokoll årsmøte 2016

Auditoriet i Steinkjerhallen onsdag 30. mars kl 1800

Sak 1. Godkjenne stemmebrettigede

Det er 7 stemmeberettigede til stede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ordstyrer og Jon Åge Forfang som sekretær/protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

 

Til å skrive under protokollen ble Kristin Bjørke og Monica Finvik enstemmig valgt.

Sak 4. Årsberetning

Styreleder gikk igjennom punktene i årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes enstemmig.

Sak 5. Regnskap

Regnskapet ble lagt frem av styremedlem Bjørn-Øyvind Strand

Vedtak:

Regnskap for 2015 er enstemmig godkjent.

Sak 6. Budsjett for 2016

Fremlagte budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 7. Vedtekter

Framlagte vedtekter etter nye krav fra Norges Idrettsforbund enstemmig vedtatt.

Sak 8. Forslag fra styret– endring av lovnorm, fullmakt til styret.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIF’s regelverk og lovnorm for idrettslag.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Forslag fra styret– representasjon – fullmakt til styret..

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de

organisasjonsledd Steinkjer Klatreklubb har representasjonsrett.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten blir på kr 100,- pr medlem.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Valg:

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Ingvild Magnesen og Bjørn-Øyvind Strand er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, velges for 1 år

Kristin Bjørke

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på styremedlem, velges for 2 år

Eirik Lohne

Valgkomiteens innstilling på varamedlem, velges for 2 år

Ole Kristian Husby

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Gunn-Kari Jermstad Haugbotn ble valgt for 2 år i fjor.

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å velge revisor for 2 nye år.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Styrets innstilling på valgkomité:

Monica Finvik – leder

Anton Finstad – medlem

Jon Åge Forfang – medlem

Jan Morten Havstein – varamedlem

Vedtak:

Enstemmig valgt