Protokoll årsmøte 2017

Auditoriet i Steinkjerhallen tirsdag 14. mars kl 1800

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

Det er 8 stemmeberettigede til stede, et ikke-medlem.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Kristin Bjørke som sekretær/ protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Kristin Bjørke enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Elling Ringdal og Ingolf Zeiner Petersen enstemmig valgt.

Sak 4 . Årsberetning

Styreleder gikk gjennom punktene i årsberetning 2016

Følgende hadde ordet i saken: Jan Tore går kort igjennom innholdet i årsberetninga.

Vedtak:

Årsberetningen for 2016 godkjennes enstemmig

Sak 5. Regnskap

Regnskapet ble lagt frem av Bjørn-Øyvind Strand.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Årsegnskap 2016 ble enstemmig godkjent.

Regnskap for 2016 er godkjent med forbehold om at det godkjennes av revisor.

Sak 6. Budsjett

Budsjett for 2017 framlagt av Bjørn-Øyvind

Vedtak:

Budsjett som viser et overskudd på 82 300 kroner ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ønsker at aktivitet retta mot barn og ungdom til dels skal sponses av klubben.

Sak 7 . Medlemskontingent

Forslag fra styret.

Kontingent forblir uforandret kr 100,- pr medlem

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Valgkomiteens innstilling på leder, Jan Tore Tiltnes, velges for 1 år

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, Ingvild Magnesen, velges for 1 år

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Ved årsmøtet 2018 vil nestleder velges for 2 år

Bjørn Øyvind Strand, Jon Åge Forfang, begge velges for 2 år

Vedtak

Enstemmig valgt

Merk: Et av de to styremedlemmene skulle vært en kvinne. Det har ikke latt seg gjøre. Valgkomiteens leder gjør oppmerksom på at det må søkes dispensasjon for å erstatte det kvinnelige medlemmet med Jon Åge Forfang innen 14 dager etter årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Espen Lunnan, velges for 1 år

Bård Rannem , velges for 2 år

Vedtak:

Enstemmig valgt

Styrets innstilling på valgkomité:

Leder: Monica Finvik

Anton Finstad

Kristin Bjørke

Varamedlem:

Jan Morten Havstein

Vedtak:

Enstemmig valgt

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.