Protokoll årsmøte 2018

Auditoriet i Steinkjerhallen tirsdag 6. mars kl 1800

Sak 1     Godkjenne stemmeberettigede

Det er 11. stemmeberettigede til stede.

Sak 2     Godkjenne innkallingen, sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 3     Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets forslag på møteleder:                   Jan Tore Tiltnes

Enstemmig vedtatt

 

Styrets forslag på referent:                        Bjørn-Øyvind Stand

 

Forslag på 2 representanter til å underskrive protokollen:

Stig Bratli Og Monica Irén Solberg Susegg

 

Alle enstemmig vedtatt

Sak 4     Årsberetning

Leder Jan Tore Tiltnes gikk gjennom hovedtrekkene i årsberetningen.

Det kom ikke bemerkninger til årsberetningen

 

Vedtak: Årsberetningen for 2017 godkjennes

Sak 5     Regnskap

Regnskapet ble presentert av Bjørn-Øyvind Strand

Vedtak: Regnskapet for 2017, som viser et overskudd på kr. 148 106, 19 og en balanse på kr. 470 252, 60 (det samme som er saldo på klubbens bankkonto i Sparebanken Midt-Norge pr. 31.12.2017), godkjennes.

Sak 6     Budsjett

Budsjett for 2018 lagt frem av Bjørn-Øyvind

Vedtak: Fremlagt budsjett for 2018 vedtas.

Sak 7     Kontingent

Styrets forslag:

Kontingenten for 2018 forblir uforandret på kr 100,- pr medlem.

 

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Sak 8     Vedtektsendring, forslag fra styret.

Forslag fra styret: Vedtektenes §15, punkt 10 f endres til:

«Valgkomite med leder, ett medlem og ett varamedlem.»

 

Vedtak: Forslaget vedtas

Sak 9     Vedtektsendring, forslag fra Jon Åge Forfang

Forslag fra Jon Åge Forfang: Vedtektenes §15, punkt 10b endres til:

«4 styremedlemmer og 1 varamedlem.»

 

Vedtak: Forslag fra Jon Åge Forfang ble med 7 stemmer for og 4 stemmer mot vedtatt [anm. protokollført er uriktig, 3 stemmer mot, med 1 stemme blank].

Sak 8     Valg

Det ble foretatt følgende valg:

Leder                                   Eirik Lohne                                         1 år

Enstemmig valgt

 

Nestleder                           Maria Myhr Haugnes                    1 år

Enstemmig valgt

 

Styremedlem                   Monica Irén Solberg Susegg       2 år

Steinar Megård                                               2 år

Enstemmig valgt

 

Varamedlem                     Ole Kristian Husby                          2 år

Enstemmig valgt

 

Revisor                                Espen Lunnan                                  2 år

Enstemmig valgt

 

Valgkomite:

Leder                                   Ingvild Magnesen

Medlem                              Jan Tore Tiltnes

Varamedlem                     Monica Finvik

 

Protokollen ble undertegnet av Stig Bratli og Monica Irén Solgberg Susegg