Årsmøte 2019

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold mandag 4. Mars kl. 18:00 i Auditoriet i Steinkjerhallen.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen og sakliste
  3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle klatreklubbens årsberetning
  5. Behandle klatreklubbens regnskap
  6. Budsjett for 2019
  7. Kontingent
  8. Behandle forslag om vedtaksendring av § 15 nr. 10 bokstav b.
  9. Foreta følgende valg:

a) Leder
b) Nestleder
c) 2 styremedlemmer
d) 1 revisor
e) Valgkomité med leder og ett medlem og ett varamedlem for neste årsmøte

Vedlegg:

Til sak 2: «Innkalling 2019» og «Sakliste for årsmøte 2019»

Til sak 4: «Årsberetning 2018»

Til sak 5: «Resultatregnskap 2018» og «Balanse 2018»

Til sak 6: «Budsjett 2019»

Til sak 9: «Innstilling valgkomite »

Andre vedlegg: «Forslag fra styret»

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb

v/ leder Eirik Lohne