Protokoll årsmøte 2019

Auditoriet i Steinkjerhallen mandag 4. mars 2019 kl 1800

Sak 1     Godkjenne stemmeberettigede

Det ble talt 13 stemmeberettigede.

Sak 2     Godkjenne innkallingen og sakliste

Vedtatt enstemmig.

Sak 3     Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Eirik Lohne ble valgt som møteleder og referent.

Simon Andreas Thorvik og Erlend Hjulstad Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4     Behandle klatreklubbens årsberetning

Styret v/Eirik Lohne gikk gjennom hovedtrekkene i årsberetningen. [anm. årsberetningen er korrigert i henhold til beslutning på årsmøte].

Vedtatt under forutsetning av at det tas inn punkter om turnstevne og TKs aktivitetsskole.

Sak 5     Behandle klatreklubbens regnskap

Resultatregnskapet og balanse ble presentert av Eirik Lohne

Vedtatt enstemmig.

Sak 6     Budsjett for 2019

Budsjett for 2019 lagt frem av Eirik Lohne.

Vedtatt enstemmig under forutsetning av at vi endrer posten ekstern konsulent til å hete arrangement kr 46 000 slik at årsoverskudd settes til 0.

Sak 7     Kontingent

Kontingent ble foreslått til kr 100.

Vedtatt enstemmig.

Sak 8     Behandle forslag om vedtaksendring av § 15 nr. 10 bokstav b.

Forslag fra styret: Vedtektenes §15, punkt 10 f endres til:

«Valgkomite med leder, ett medlem og ett varamedlem.»

Vedtak: Forslaget vedtas

Sak 9     Behandle forslag om vedtaksendring av § 15 nr. 10 bokstav b.

Forslag om å øke antall varamedlem fra 1 til 2.

Vedtatt enstemmig.

Sak 8     Foreta følgende valg:

Det ble foretatt følgende valg:

Styret

Ingvild Magnesen valgt enstemmig som leder

Tone Børstad valgt enstemmig som nestleder

Marte Tronstad Dahl og Stig Bratli valgt enstemmig som styremedlemmer

Bård Rannem valgt enstemmig som revisor

Pedro Lima valgt enstemmig som varamedlem

Informasjon om det nye styret finner du her.

Valgkomité

Eirik Lohne ble valgt som leder

Maria Myhr Haugnes som medlem

Jan Tore Tiltnes som varamedlem

Protokollen ble undertegnet av Simon Andreas Thorvik og Erlend Hjulstad Arnesen