Protokoll årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt i Auditoriet i Steinkjerhallen tirsdag 11.februar 2020 kl 1900.

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
  Det ble talt 13 stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent
  Ingvild Magnesen ble valgt enstemmig.
 3. Velge protokollfører
  Eirik Lohne ble valgt enstemmig.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  Stig Bratli og Ole Kristian Husby ble valgt.
 5. Godkjenne innkallingen
  Godkjent av alle
 6. Godkjenne sakslisten
  Godkjent av alle
 7. Godkjenne forretningsorden
  Godkjent av alle
 8. Behandle Steinkjer klatreklubbs årsberetning.
  Godkjent av alle
 9. Behandle Steinkjer klatreklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning
  Godkjent av alle
 10. Behandle to forslag /saker:
  Forslag om vedtaksendring av § 16, nr 14 a slik at styrets sammensetning blir: «styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem».
  Enstemmig vedtatt «styret godgjøres med betaling tilsvarende et årskort i Steinkjerhallen, dette så lenge de oppfyller sine plikter i styret», jfr §10 (2). Styret tildeles penger for hele styret som blir fordelt ved årets slutt. Enstemmig vedtatt.
 11. Fastsette medlemskontingenten og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Medlemskontingent vedtatt til kr 100
  Årsmøtet vedtok at styret kan fastsette treningsavgiften. Treningsavgiften skal ikke settes høyere enn til selvkost, men kan settes lavere.
 12. Vedta Steinkjer klatreklubb sitt budsjett 2020
  Enstemmig vedtatt
 13. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, styremedlem

Ingvild Magnesen ble valgt som leder for 1 år
Anne-Siri Skjelvan ble valgt som nestleder for 1 år
Øystein Brauti ble valgt som styremedlem for 2 år

b) Kontrollutvalg med medlem og varamedlem

Kristian Halsen ble valgt som medlem for 2 år
Eirik Lohne ble valgt som vara for 1 år

c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Simon Andreas Thorvik ble valgt som leder
Marita Engum Lund ble valgt som medlem
Jan Tore Tiltnes ble valgt som medlem
Ole Kristian Husby ble valgt som varamedlem