Protokoll årsmøte 2012

Kunnskapspark Nord Trøndelag, tirsdag 13. mars 2012 kl 1800

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Bjørn Øyvind Strand og Hans Erik Teigen enstemmig valgt.

Sak 3. Årsmelding

Innstilling:

Årsmelding for 2011 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for 2011 enstemmig vedtatt.

Sak 4. Regnskap

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram.

Innstilling: Regnskapet vedtas

Vedtak:

Regnskap for 2011 er enstemmig vedtatt.

Sak 5. Logo

Innstilling:

Styret foreslår at logoforslag 2 videreutvikles.

Det nye styret får mandat til å vedta logo.

Vedtak:

Det nye styret får mandat til å gjennomføre en logo-konkurranse. Logo bør være på plass til 1. juni.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Enkeltmedlemsskap kr 50,-

Familiemedlemsskap kr 100,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, velges for 2 år

Jon Åge Forfang

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlemmer:

Hans Erik Teigen velges for 1 år

Kristin G. Klaussen velges for 1 år

Anne-Beth Hallstrøm velges for 2 år

Vedtak:

Styremedlemmer enstemmig vedtatt

Varamedlem:

Arne-Einar Steinkjer velges for 1 år

Vedtak:

Varamedlem enstemmig vedtatt

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø

Vedtak:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø ble enstemmig valgt til revisorer.

Styrets innstilling på valgkomité:

Vedtak:

Jan Morten Havstein ble valgt til leder

Ingolf Zeiner Petersen og Marte Sofie Finstad

Gisle Grindvik ble valgt til varamedlem

Vedtak:

Valgkomite enstemmig valgt

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.

Steinkjer 13.03.2012

Bjørn Øyvind Strand
Hans Erik Teigen


Styremøte 3, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 03/2012, 13.03.2012 kl 17:00 – 18:00
Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Arne-Einar
Hans Erik
Kristin
Ingvild
Jon Åge

Sak 13/2012 Forberedelse årsmøte
Jan Tore gikk igjennom årsberetning og regnskap for 2011.

Sak 14/2012 Logo
2 forslag fremlagt. Forslag 2 er det beste.

Styrets forslag til endringer:

  • Unik klatreprofil. Ikke clip-art.
  • Kommunestjerne som «klatrevegg»
  • Dropp årstall

Styremøte 2, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 02/2012, 30.01.2012 kl 19:00 – 21:00

Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Ingvild
Hans Erik
Kristin
Jon Åge

Sak 7/2012 Klubbutviklerkurs
Klubbutviklerkurs i Oslo 20.-21. januar. Jan Tore og Arne-Einar deltok. Jan Tore refererte fra kurset. Jan Tore sender ut materiell fra kurset når han har mottatt det fra forbundet.

Sak 8/2012 Gjennomføring kurs/Nye Kurs
2 kurs gjennomført med tilsammen 12 deltakere.
Nytt grunnkurs med brattkorttest 3. – 4. mars kl 12 – 15 ved Verdal VGS. Ingolf er instruktør. Maks 6 stk pr kurs
Kurset må profileres i lokalavisene.

Sak 9/2012 Klatreanlegg – veien videre
Jan Tore har vært i kontakt med Stjørdal Kommune og fått tilsendt konkurransegrunnlaget for klatreanlegget i Stjørdalshallen.
Jon Åge har vært i kontakt med idrettskonsulent i NTFK angående forprosjektmidler. Negativt svar på nåværende tidspunkt.
Vi må lage en kravspesifikasjon for hvordan vi ønsker at anlegget skal være.
Prioriter å få booket møte med Steinkjerhallen for å få klatreanlegget behandlet i styret til Steinkjerhallen.

Sak 10/2012 Søke midler
Jan Tore begynner å få en bra liste med steder å søke midler på. Jan Tore lager årshjul med søknadsfrister og sender til styret. NB. Søknadsfrist midler NTE 1. mars.

Sak 11/2012 Aktivitet i klubben
Se sak 7 og 8 2012.

Sak 12/2012 Eventuelt
Utstyr:
Jan Tore har laget forslag til utstyrsliste og sendt ut til diverse leverandører for tilbud. Klatreforbundet dekker 1/3 av utstyrsinnkjøp.

Medlemmer:
I den obligatoriske idrettregistreringen har klubben rapportert inn 50 medlemmer pr 31.12.

NB. Husk at revidert årsregnskap skal presenteres på årsmøtet.
Neste styremøte. Jan Tore kaller inn.

Epost:
Ved utsending av epost til klubbens medlemmer skal adressene legges inn som blindkopi.

Politiattest:
Klubben må få sørge for at instruktører, trener, etc som skal aktivisere barn i klubbens regi viser politiattest. http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx