Nybegynnerkurs 28. – 29. april

Kurset 28. – 29. april er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det.

Nybegynnerkurs nr 4 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 28. april kl 12-15
Søndag 29. april kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betaling.


Protokoll årsmøte 2012

Kunnskapspark Nord Trøndelag, tirsdag 13. mars 2012 kl 1800

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Bjørn Øyvind Strand og Hans Erik Teigen enstemmig valgt.

Sak 3. Årsmelding

Innstilling:

Årsmelding for 2011 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for 2011 enstemmig vedtatt.

Sak 4. Regnskap

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram.

Innstilling: Regnskapet vedtas

Vedtak:

Regnskap for 2011 er enstemmig vedtatt.

Sak 5. Logo

Innstilling:

Styret foreslår at logoforslag 2 videreutvikles.

Det nye styret får mandat til å vedta logo.

Vedtak:

Det nye styret får mandat til å gjennomføre en logo-konkurranse. Logo bør være på plass til 1. juni.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Enkeltmedlemsskap kr 50,-

Familiemedlemsskap kr 100,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, velges for 2 år

Jon Åge Forfang

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlemmer:

Hans Erik Teigen velges for 1 år

Kristin G. Klaussen velges for 1 år

Anne-Beth Hallstrøm velges for 2 år

Vedtak:

Styremedlemmer enstemmig vedtatt

Varamedlem:

Arne-Einar Steinkjer velges for 1 år

Vedtak:

Varamedlem enstemmig vedtatt

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø

Vedtak:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø ble enstemmig valgt til revisorer.

Styrets innstilling på valgkomité:

Vedtak:

Jan Morten Havstein ble valgt til leder

Ingolf Zeiner Petersen og Marte Sofie Finstad

Gisle Grindvik ble valgt til varamedlem

Vedtak:

Valgkomite enstemmig valgt

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.

Steinkjer 13.03.2012

Bjørn Øyvind Strand
Hans Erik Teigen


Styremøte 3, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 03/2012, 13.03.2012 kl 17:00 – 18:00
Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Arne-Einar
Hans Erik
Kristin
Ingvild
Jon Åge

Sak 13/2012 Forberedelse årsmøte
Jan Tore gikk igjennom årsberetning og regnskap for 2011.

Sak 14/2012 Logo
2 forslag fremlagt. Forslag 2 er det beste.

Styrets forslag til endringer:

  • Unik klatreprofil. Ikke clip-art.
  • Kommunestjerne som «klatrevegg»
  • Dropp årstall

Innkalling til årsmøte i Steinkjer Klatreklubb

Tirsdag 13. mars kl 1800

Årsmøtet avholdes på møterom Kunnskapsparken Steinkjer

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar 2012

Sakene kan sendes til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret
v/ Jan Tore Tiltnes


Nybegynnerkurs 3. – 4. mars

Kurset 3. – 4. mars er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs. Vi har fått noen signaler om at et helgekurs kan være gunstig for noen og vi forsøker det.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det 🙂

Vi forsøker å arrangere kurs på helg, ei økt lørdag og ei økt søndag.

Nybegynnerkurs nr 3 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 3. mars kl 12-15
Søndag 4. mars kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betalling.


Styremøte 2, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 02/2012, 30.01.2012 kl 19:00 – 21:00

Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Ingvild
Hans Erik
Kristin
Jon Åge

Sak 7/2012 Klubbutviklerkurs
Klubbutviklerkurs i Oslo 20.-21. januar. Jan Tore og Arne-Einar deltok. Jan Tore refererte fra kurset. Jan Tore sender ut materiell fra kurset når han har mottatt det fra forbundet.

Sak 8/2012 Gjennomføring kurs/Nye Kurs
2 kurs gjennomført med tilsammen 12 deltakere.
Nytt grunnkurs med brattkorttest 3. – 4. mars kl 12 – 15 ved Verdal VGS. Ingolf er instruktør. Maks 6 stk pr kurs
Kurset må profileres i lokalavisene.

Sak 9/2012 Klatreanlegg – veien videre
Jan Tore har vært i kontakt med Stjørdal Kommune og fått tilsendt konkurransegrunnlaget for klatreanlegget i Stjørdalshallen.
Jon Åge har vært i kontakt med idrettskonsulent i NTFK angående forprosjektmidler. Negativt svar på nåværende tidspunkt.
Vi må lage en kravspesifikasjon for hvordan vi ønsker at anlegget skal være.
Prioriter å få booket møte med Steinkjerhallen for å få klatreanlegget behandlet i styret til Steinkjerhallen.

Sak 10/2012 Søke midler
Jan Tore begynner å få en bra liste med steder å søke midler på. Jan Tore lager årshjul med søknadsfrister og sender til styret. NB. Søknadsfrist midler NTE 1. mars.

Sak 11/2012 Aktivitet i klubben
Se sak 7 og 8 2012.

Sak 12/2012 Eventuelt
Utstyr:
Jan Tore har laget forslag til utstyrsliste og sendt ut til diverse leverandører for tilbud. Klatreforbundet dekker 1/3 av utstyrsinnkjøp.

Medlemmer:
I den obligatoriske idrettregistreringen har klubben rapportert inn 50 medlemmer pr 31.12.

NB. Husk at revidert årsregnskap skal presenteres på årsmøtet.
Neste styremøte. Jan Tore kaller inn.

Epost:
Ved utsending av epost til klubbens medlemmer skal adressene legges inn som blindkopi.

Politiattest:
Klubben må få sørge for at instruktører, trener, etc som skal aktivisere barn i klubbens regi viser politiattest. http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx


Nybegynnerkurs med brattkorttest

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, komunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon. Brattkorttesten vil man kunne ta ei stund etter selve kurset, tid og sted for dette kommer vi tilbake til. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Brattkorttesten skal tas av en annen instruktør en vedkommende som har hatt kurset.

Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Kursene går over 2 ettermiddager à 3 timer på Verdal Videregående Skole og er forbeholdt klubbens medlemmer. Begge kursene har samme innhold.

Nybegynnerkurs 1
Mandag 16. januar    17-20
Mandag 23. januar    17-20

Nybegynnerkurs 2
Onsdag 18. januar    17-20
Onsdag 25. januar    17-20

Kursavgift kr 800,-  650,- (leie av vegg, instruktørhonorar, inkluderer Brattkorttesten + litt til klubben) I tillegg kommer kr 150,- ved registrering av brattkort etter bestått brattkorttest.
Kursavgift innbetales til bankkonto 4202 37 49313. Merk betalingen med klatrekurs og navn på deltaker.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no innen fredag 13. januar kl 18:00
Oppgi navn, adresse, telefon og om du ønsker kurs 1 eller 2.

Vi vet at mange ønsker kurs, hvert kurs rommer 6 personer. Dersom det er som vi tror og håper, at interessen er stor, vil vi umiddelbart forsøke å få i gang flere kurs.


Styremøte 1, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 01/2012, 10.1.2012 kl 19:00 – 21:00

Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

 

Til stede:
Jan Tore
Ingvild
Hans Erik
Kristin
Arne-Einar
Jon Åge

Sak 1/2012 Diverse

Klubbutviklerkurs i Oslo 20.-21. januar. Jan Tore og Arne-Einar reiser. Kurs og opphold dekkes av NKF. Reiseutgifter dekker deltakerne selv.

En del medlemmer har enda ikke betalt medlemskontingent. Jan Tore følger opp.

 

Sak 2/2012 Logo

Klubblogo bør være klar til årsmøtet i mars. Jon Åge kontakter Snopp Media.

 

Sak 3/2012 Nybegynnerkurs og brattkorttest

Kurs 1 mandag 16.01 og mandag 23.01 kl 1700 – 2100

Kurs 2 onsdag 18.01 og onsdag 25.01 kl 1700 – 2100

Sted Verdal vgs. Maks 6 stk pr kurs

Dato for selve brattkorttesten avtales under kurset.

Ingolf er instruktør.

Kurset koster kr 800 pr pers inkludert halleie, leie av utstyr og brattkorttest

Arne-Einar sørger for nok klatreutstyr til kurset.

 

Påmelding kontakt@steinkjerklatreklubb.no innen fredag kl 18:00.

 

Nye kurs settes opp i februar hvis behov.

 

Sak 4/2012 Årsmøte

Dato årsmøte: tirsdag 13. mars kl 1800 Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

 

Sak 5/2012 Klatreanlegg

Jon Åge fortsetter å følge opp Steinkjerhallen. Jan Tore og Arne-Einar sjekker ut om finansieringsmuligheter på klubbseminaret. Jon Åge sjekker opp muligheter på ulike fond

 

Sak 6/2012 Neste styremøte

Jan Tore kaller inn


Styremøte 2, 2011

Styret i Steinkjer Klatreklubb avholdt styremøte i Steinkjerhallen

torsdag 8.12.2011 kl 1530

Tit stede Jan Tore, Ingvild, Jon Åge, Arne-Einar

Meldt forfall Hans Erik, Kristin

Sak 1 Klatreanlegg

Jon Åge følger opp styret og administrasjonen i Steinkjerhallen for å få klatreanlegg behandlet i styret til Steinkjerhallen

Sak 2 Bankkonto og medlemsregistrering

Fortgang i jobben med få kasserer, Ingvild, på nett med banken og skrivetilgang på medlemsregisteret, ordnes av Jan Tore, Jon Åge og Ingvild

Sak 3 Brattkortkurs

Har avklart når det er ledig kapasitet i Verdal. Arne-Einar kontakter Ingolf. Prøver å planlegge et par Brattkortkurs tidlig på nyåret – info kommer så snart det er klart. Arne-Einar skal på kurs helga 17. og 18.des. Klatreleder inne-kurs som gir han kompetanse til å være instruktør sammen med Ingolf. Selve Brattkorttesten avlegges med andre sensorer ei stund etterpå.

Sak 4 Klubbutstyr

Sjekker ulike muligheter til å søke om midler til utstyr, NKF, ulike fond etc.

Sak 5 NKF klubb-/trenersamling

NKF arrangerer klubb-/trenersamling helga 20.-22. januar. Steinkjer klatreklubb sender 2 mann. Utgifter til kost og losji dekkes av Forbundet. Jan Tore Tiltnes og Arne-Einar Steinkjer satser på å reise til Oslo den helga, og tar i utgangspunktet utgiftene ti lreise selv.

Sak 6 Facebook

Det har internt i styret vært heftige diskusjoner om vår facebook – satsing. Debatt om side eller gruppe er best.Vedtatt å opprette ei gruppe med samme navn. Kjører parallelt ei stund.